پوشاندن درز انقطاع و یا بستن درز انقطاع بدون داربست

پوشاندن درز انقطاع و یا بستن درز انقطاع بین دو ساختمان با استفاده از ورق گالوانیزه انجام میشود.

پوشاندن درز انقطاع - بستن درز انقطاع

پوشاندن درز انقطاع

درز انقطاع به فضای خالی بین سازه های دو ساختمان  جهت جداسازی تلقی میشود.

هدف از اجرای درز انقطاع  براساس مقررات ملی ساختمان ،جلوگیری و کاهش از خطرات ناشی از ضربه های ساختمانهای مجاور و همچنین برخورد دو سازه به یکدیگر به ویژه در زمان وقوع زمین لرزه میباشد.

در صورت عدم بستن درز انقطاع چه اتفاقی ممکن است پیش بیاید ؟

در صورتی که درز انقطاع بین دو ساختمان اجرا نگردد ممکن است برای ساختمانهای مجاور ایجاد خطر نماید لذا در صورت عدم اجرا نکردن ،ساختمانهای مجاور  این حق را دارن و میتوانند اینموضوع را در مرجع قضایی پیگیری و شکایت کنند.

در هنگام پوشاندن درز انقطاع بایستی از مصالح کم مقاوم و سبک اسنفاده کرد به طوری که بعد از زلزله و برخورد دو ساختمان به یکیدیگر قابلیت بهسازی و جایگزین را داشته باشد.

از چه روشهایی برای پوشاندن درز انقطاع و یا بستن ان میتوانیم استفاده کنیم ؟

یکی از بهترین روشهایی که میتوان برای بستن درز انقظاع در نظر گرفت ،استفاده از ورق گالوانیزه است.چرا که دارای عمر طولانی میباشد و خطری نیز عابرین پیاده را تهدید نمیکند.

در مقابل روشهای دیگری که برای پوشاندن درز انقظاع استفاده میشود مانند یولونیت و ملات ،پس از مدتی در اثر عوامل محیطی نظیر باد و باران و افتاب ، خراب میشود و باعث ورود پرندگان به داخل درز انقطاع میشود و  ایجاد سرو صدا مینمایند.

همچنین در هنگام اتش سوزی ،یولونیت به سرعت اتش میگیرد.

روش بستن درز انقطاع با ورق گالوانیزه به چه شکلی است ؟

روش انجام این کار به ان صورت است که  ابتدا میبایستی محل مورد نظر را بر روی نما بر اساس نوع نصب ورق گالوانیزه اندازه گرفت و  ان را برش داد و خم ان را نیز انجام میدهیم و با استفاده از پیچ و رولپلاک  به دو طرف نما پیچ مینماییم.

از جمله خدمات مرتبط دیگر شامل شستشوی نماپیچ و رولپلاک سنگ نما و رنگ امیزی نما می باشد .

error: Content is protected !!