شستشوي نماي اجري

نماهاي اجري به علت بافت زبر به سرعت الودگي و گردو غبار را به خود جذب ميكند. و در صورتي كه سالها از ان بگذرد تبديل به جرم ميشود و ممكن است احتياج به سند بلاست پيدا بكند كه به سطح اجر صدمه ميزند. بنابر اين بهتر است تا هر ١ تا ٢ سال توسط واتر جت شسته شود تا همچنان بعد از ساليان سال يك نماي تميز و زيبا داشته باشيد.

UA-114361897-1