کفسابی
آوریل 14, 2018
سیمانکاری نما
آگوست 13, 2018

کار در ارتفاع

orentation to work at height

 

Today, safety-of-rope access, high-altitude and high-altitude work, high-security, low-cost, and more affordable access are highly sought after by senior managers and safety advisers around the world and in Iran.

what is irata

Those who have not yet benefited from rope access services and services usually have the following views:

…. It seems dangerous ….

Is it safe to dangle from above …?

How can we do the rope when we roam?

The arguments made by the experts of the companies at work are as follows: Working with a rope like any other business has its own risks, but with the classification and identification of risks and risk management and prevention, this field of work not only has a high safety level, but also Has been able to reach a very satisfactory level with its main goal, which is work without incident

کار در ارتفاع

کار در ارتفاع

 

اشنایی با کار در ارتفاع

.امروزه تکنیکهای ایمنی دست یابی با طناب ،کار
در ارتفاع و امداد به خاطر امنیت بالا،هزینه های کم وقابلیت دسترسی بیشتر بشدت مورد توجه مدیران ارشد ومسٔولین امور ایمنی در سراسر جهان
وایران قرار گرفته اندکسانی که تا به حال از خدمات و امکانات دستیابی با طناب بهره نبرده اند معمولا چنین دیدگاههایی دارند:….این کار خطرناک به
نظر میرسد…. یااینکه از ان بالا اویزان شوند ایمن است…؟چگونه میشود وقتی به طناب اویزان هستم کار هم انجام دهیم؟استدلال هایی که توسط
متخصصین شرکتهای کار در ارتفاع داده میشود این است :کار با طناب مانند هر کار دیگری دارای خطرات خود است اما با دسته بندی وشناسایی
خطرات ومدیریت ریسک ونحوه پیشگیری از بروز خطر،این رشته کاری نه تنها دارای ایمنی بسیار بالا است بلکه توانسته است تا حد بسیار قابل قبولی
به هدف اصلی خود که همانا کار بدون حادثه است نزدیک شود.

از جمله خدمات کار در ارتفاع که توسط شرکت لوتوس ارایه می شود شامل:

نماشویی – رنگ امیزی نما – پیچ و رولپلاک نما – نانو و رزین سنگ نما – بستن درز انقطاع  و صدها خدمات دیگر

error: Content is protected !!