پوشاندن درز انقطاع بدون داربست

پوشاندن درز انقطاع و یا بستن درز انقطاع بین دو ساختمان با استفاده از ورق گالوانیزه انجام میشود.درز انقطاع به فضای خالی بین سازه های دو ساختمان  جهت جداسازی تلقی میشود.
هدف از اجرای درز انقطاع  براساس مقررات ملی ساختمان ،جلوگیری و کاهش از خطرات ناشی از ضربه های ساختمانهای مجاور و همچنین برخورد دو سازه به یکدیگر به ویژه در زمان
وقوع زمین لرزه میباشد.
در صورتی که درز انقطاع بین دو ساختمان اجرا نگردد ممکن است برای ساختمانهای مجاور ایجاد خطر نماید لذا در صورت عدم اجرا نکردن ،ساختمانهای مجاور  این حق را دارن و میتوانند این
موضوع را در مرجع قضایی پیگیری و شکایت کنند.
در هنگام پوشاندن درز انقطاع بایستی از مصالح کم مقاوم و سبک اسنفاده کرد به طوری که بعد از زلزله و برخورد دو ساختمان به یکیدیگر قابلیت بهسازی و جایگزین را داشته باشد.
یکی از بهترین روشهایی که میتوان برای بستن درز انقظاع در نظر گرفت ،استفاده از ورق گالوانیزه است.چرا که دارای عمر طولانی میباشد و خطری نیز عابرین پیاده را تهدید نمیکند.
در مقابل روشهای دیگری کهبرای پوشاندن درز انقظاع استفاده میشود مانند یولونیت و ملات ،پس از مدتی در اثر عوامل محیطی نظیر باد و باران و افتاب ، خراب میشود و باعث ورود پرندگان
به داخل درز انقطاع میشود و  ایجاد سرو صدا مینمایند. همچنین در هنگام اتش سوزی ،یولونیت به سرعت اتش میگیرد.روش انجام این کار به ان صورت است که  ابتدا میبایستی محل
مورد نظر را بر روی نما بر اساس نوع نصب ورق گالوانیزه اندازه گرفت و  ان را برش داد و خم ان را نیز انجام میدهیم و با استفاده از پیچ و رولپلاک  به دو طرف نما پیچ مینماییم.
از جمله خدمات مرتبط دیگر شامل شستشوی نما – پیچ و رولپلاک سنگ نما و رنگ امیزی نما می باشد .
error: Content is protected !!